Afkoppelingsdeskundige

De toenemende klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande intensievere neerslagperioden in kortere tijdsbestekken vormen, naast de bestaande kwaliteitsnormen, een significante uitdaging in de rioleringssector. Deze veranderingen leiden tot wateroverlast, schade, en riooloverstorten, wat weer negatieve gevolgen heeft voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het huidige rioleringssysteem, dat op sommige plekken kampt met achterstallig onderhoud, dreigt in de toekomst de toegenomen hoeveelheden water niet adequaat te kunnen verwerken zonder de implementatie van gerichte maatregelen. Het afkoppelen van regenwater van het rioolstelsel is erkend als een essentiële stap om deze problematiek aan te pakken, en wordt daarom door VLARIO al enige jaren prioriteit gegeven.

In dit kader speelt de afkoppelingsdeskundige een cruciale rol door te analyseren hoe het regenwater afgevoerd wordt, of er gebruik wordt gemaakt van een regenwaterput en op welke wijze het afvalwater wordt getransporteerd. In overleg met u worden mogelijke verbeteringen besproken, inclusief een overzicht van de verwachte kosten, om samen te werken aan duurzame oplossingen voor de rioleringsproblemen veroorzaakt door klimaatverandering.